GDPR

Thunder Exchange – GDPR

Thunder
Exchange dataansvar     01.01.2020


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring
af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger
til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler
kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger
på den dataansvarlige

Dataansvarlig hos Thunder Exchange, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Finn Brandsen, CEO
Adresse: Forchhammervej 9B, 2tv. 9000 Aalborg
Mail: finnbrandsen@thunderexchange.dk
Website: https://www.thunderexchange.dk

 

Behandling
af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
1.1) Almindelige personoplysninger:
– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, sportslig
interesse, Sociale Medier og e-mail.
1.2) Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
– Ev. Helbredsoplysninger


CPR-nummer

Foreningens
formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig
grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
– Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesse afvejningsreglen)
– At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig (Behandling efter
lovkrav)

 

Behandling
med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
– Thunder Exchanges medlemshåndtering, herunder betaling/opkrævning
– Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder
planlægning, gennemførelse og opfølgning
– Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
– Levering af varer og ydelser du har bestilt
– Administration af din relation til os

Vi
behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser i det omfang vi
behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil
denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime)
interesser.


Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder
i forhold til generalforsamling
– Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af betalingsrater
m.v.
– Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre
aktiviteter
– Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret
aktivitet eller situation i forbindelse med Thunde Exchange.


Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
– Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år,
behandles oplysninger om forældrene
– Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet
lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i
sjældne tilfælde er nødvendigt for videregivelse af personoplysninger i forhold
til aktiviteter som foreskrevet ovenstående. Hvis vi indhenter dit samtykke, er
det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om
børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at
afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en
forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn
via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er
fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelser
af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om
deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. Vi
videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit
samtykke.

 

Opbevaring
og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder:
1) Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra
medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udveksling er
afsluttet.
– Bogføringsbilag, herunder f.eks. fakturaer, skal gemmes i 5 år fra udløbet af
det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
– Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle
krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og forældre
til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine
rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi
behandler personoplysninger om dig:
– Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
– Retten til indsigt i egne personoplysninger
– Retten til berigtigelse
– Retten til sletning (såfremt behandling af dine oplysninger fortsat er
nødvendige i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve dine oplysninger
slettet.)
– Retten til begrænsning af behandling
– Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt, anvendt
format)
– Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores
behandling ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du
øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller
slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og
gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Revidering
af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik
fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive
ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på
vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.