Skriv til os

Vi vender tilbage i løbet så hurtigt som muligt

  Dine oplysninger
  Hvordan skal vi kontakte dig?

  GDPR

  THUNDER EXCHANGE – GDPR
  Thunder Exchange dataansvar 01.01.2020

  Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,
  der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring
  af en fair og gennemsigtig behandling.
  Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger
  til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler
  kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de
  angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

   

  Kontaktoplysninger
  på den dataansvarlige
  Dataansvarlig hos Thunder Exchange, og vi sikrer, at dine personoplysninger
  behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

   

  Kontaktoplysninger:
  Kontaktperson: Finn Brandsen, CEO
  Adresse: Forchhammervej 9B, 2tv. 9000 Aalborg
  Mail: finnbrandsen@thunderexchange.dk
  Website: https://www.thunderexchange.dk

   

  Behandling af personoplysninger
  Vi behandler følgende personoplysninger:
  1) Medlemsoplysninger:
  1.1) Almindelige personoplysninger:
  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, sportslig interesse, Sociale Medier og e-mail.
  1.2) Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  Evt. Helbredsoplysninger
  CPR-nummer

   

  Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig
  grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:
  Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse afvejningsreglen)
  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig (Behandling efter lovkrav)

   

  Behandling med samtykke
  Formålene:
  1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
  Thunder Exchanges medlemshåndtering, herunder betaling/opkrævning
  Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  Levering af varer og ydelser du har bestilt
  Administration af din relation til os

   

  Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser i det omfang vi
  behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil
  denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime)
  interesser.

   

  Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
  Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af betalingsrater m.v.
  Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
  Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i forbindelse med Thunde Exchange.

   

  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
  Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år, behandles oplysninger om forældrene
  Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

   

  Samtykke
  Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet
  lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i
  sjældne tilfælde er nødvendigt for videregivelse af personoplysninger i forhold
  til aktiviteter som foreskrevet ovenstående. Hvis vi indhenter dit samtykke, er
  det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
  tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om
  børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at
  afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en
  forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn
  via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er
  fyldt 13 år selv afgive samtykke.

   

  Videregivelser af dine personoplysninger
  I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om
  deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. Vi
  videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit
  samtykke.

   

  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
  Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder:
  1) Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udveksling er afsluttet.
  Bogføringsbilag, herunder f.eks. fakturaer, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

   

  Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

   

  Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og forældre
  til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

   

  Dine rettigheder
  Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi
  behandler personoplysninger om dig:
  Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  Retten til indsigt i egne personoplysninger
  Retten til berigtigelse
  Retten til sletning (såfremt behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendige i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve dine oplysninger slettet.)
  Retten til begrænsning af behandling
  Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt, anvendt format)
  Retten til indsigelse.

   

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores
  behandling ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du
  øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller
  slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og
  gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
  Datatilsynet.

   

  Revidering af privatlivspolitikken
  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik
  fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive
  ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på
  vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.